Užívateľ: neprihlásený    Prihlásiť   Zaregistrovať sa
Bratislava Londýn Pondelok 17.05.2021. Meniny má Gizela. Poslať pohľadnicu
VYHĽADAŤ  
Lacné ubytovanie v Londýne - lacnejšie to už nejde. House Share ubytovanie od 175 libier na mesiac.
Chat Zoznam blogov Pridaj blog

Doprava

Letecká

Dnes nie je problém dosta? sa do Ve?kej Británie, pravidelné letecké spoje sú zabezpe?ené viackrát denne z Bratislavy, Košíc i Popradu. Hlavnou britskou leteckou spolo?nos?ou sú British Airways. Na letiskách nájdete všetky potrebné služby, napríklad reštaurácie, kaviarne, obchody, poži?ovne áut ?i rôzne informa?né kancelárie a panely.

Londýn je najvä?šou leteckou križovatkou Európy a má 5 letísk. Najznámejším letiskom je Heathrow, ktoré sa nachádza asi 25 km od mesta. Do centra sa dostanete metrom, stojí okolo £ 2-4 a nájdete ho ?ahko. Môžete použi? tiež autobusy, ktoré sú o ?osi drahšie, ale výhodnejšie ak máte ve?a batožiny. Takisto sú tu taxíky, cena za jazdu do centra je okolo £ 30-40.

Cesta zo všetkých britských letísk do centra daného mesta je možná taxíkmi alebo nejakým druhom mestskej dopravy, všetko je dobre zna?ené a nemali by ste ma? problém.

?o sa týka vnútroštátnej leteckej dopravy, tá je zabezpe?ená do mnohých vä?ších miest a oplatí sa najmä vtedy, ke? potrebujete ušetri? ?as. Z Londýna sa za hodinu ?i dve napríklad dostanete do Manchesteru, Oxfordu, Edinburghu, Birminghamu ?i Glasgowa. Lety zabezpe?ujú spolo?nosti British Airways, British Midland, ?i nízkonákladové spolo?nosti Easy Jet a RyanAir.


Železni?ná

Cestovanie vlakom je rýchle, efektívne a pohodlné. Vlaky typu Intercity jazdia pravidelne do mnohých miest po celej krajine. Lístky sa dajú rezervova? aj dopredu, ?o je dobré využi? po?as sviatkov ?i vo?ných dní, kedy býva dopyt vä?ší ako zvy?ajne. Vo vlakoch sú zabezpe?ené všetky štandardné služby (napr. reštaura?né ?i lehátkové vozne).

Existuje tu množstvo zliav pre študentov, dôchodcov ?i všetkých, ktorí budú cestova? mimo špi?ky (od 9.30 do 16.00 resp. v noci) a množstvo výhodných „railpass-ov“. Všetko o aktuálnych cenách, z?avách a cestovných poriadkoch sa dozviete na stránke http://www.rail.co.uk/.

Ve?kou atrakciou je aj známy expres „Eurostar“, ktorý pravidelne premáva medzi Londýnom a Parížom ?i Bruselom. Cesta trvá okolo troch hodín a odchody sú z londýnskej stanice Waterloo.


Autobusová

Autobusová doprava je takisto na ve?mi dobrej úrovni a je lacnejšia než železni?ná. Spoje premávajú do všetkých ?astí krajiny, autobusy sú pohodlné a moderné. Ak máte v pláne cestova? viac, informujte sa o možnostiach z?avnených lístkov a rôznych „passov“, ktoré ponúkajú výhodné ceny pod?a konkrétneho obdobia a oblasti, do ktorej sa chystáte. Odporú?ame najmä londýnske stanice Victoria Coach Station alebo Buckingham Palace Road, kde vám poskytnú aktuálne informácie.

Najvä?šou národnou autobusovou spolo?nos?ou je National Express, ktorá ponúka turistom mnoho špeciálnych akcií. Okrem nej premáva mnoho regionálnych spolo?ností, ktoré vás dopravia aj do tých najod?ahlejších dediniek. Cestovanie autobusom je však zd?havé, preto ak by vaša cesta autobusom mala trva? viac než tri hodiny, oplatí sa vám viac lietadlo.


Lodná

Ob?úbené je najmä spojenie Francúzska resp. Belgicka a Ve?kej Británie cez kanál La Manche. Denne tu premáva množstvo lodí ?i trajektov, ktoré prevážajú i autá. Cesta trvá okolo hodiny.

Žiadna rieka nie je splavná príliš ?aleko do vnútrozemia a iba tie najvä?šie ako Temža ?i Severn umož?ujú do vä?šej miery využíva? lodnú dopravu.


Mestská

?o sa týka Londýna, najrýchlejšie je metro (tu nazývané „tube“), ktorým sa dostanete do všetkých mestských ?astí. Autobusy sú síce krásne a spo?ahlivé, ale v centre, kde sú zápchy na dennom poriadku, sa musíte obrni? ve?kou trpezlivos?ou. Cena lístka na autobus v Londýne sa pohybuje okolo £1, na metro asi £2-5. Oplatí sa vám zakúpi? si tzv. „travelcard“, ktorá sa dá kúpi? v novinových stánkoch alebo na staniciach a platí na metro i autobus. Okrem toho sa dajú kúpi? rôzne týždenné ?i mesa?né lístky, ktoré sú cenovo výhodnejšie, ak budete cestova? ?asto. Ich cena závisí od doby, na akú ich kupujete a danú zónu resp. zóny.

V iných mestách funguje takisto viacero druhov MHD, zárove? je o ?osi lacnejšia ako v Londýne.

V Londýne existujú tri typy taxíkov – známe ?ierne taxíky (Black Cabs, avšak v sú?asnosti už môžu ma? akúko?vek farbu respektíve môžu by? poma?ované reklamami, jedine?ný tvar si však zachovávajú), lacné taxíky (tzv. minicabs) a taxíky bez taxametra. Vždy sa vopred opýtajte, ?i je vozidlo vybavené taxametrom a ak nie je, dohodnite si cenu vopred. Londýnski taxikári sa v meste ve?mi dobre vyznajú, je to jedna z podmienok na udelenie licencie, takže by sa vám nemalo sta?, že s vami bude vodi? blúdi? po meste.

Stanovištia taxíkov sa nachádzajú pri letiskách, staniciach ?i iných frekventovaných miestach. Objednávajú sa telefonicky, v Londýne si ich môžete zavola? i na ulici, a to vtedy, ke? uvidíte rozsvietené svetlo „for hire“ - týka sa to však len klasických ?iernych taxíkov, tzv. minicabs nesmú zastavova? zákazníkom na ulici. Minicabs si zavolajte telefonicky, ?ísla sú v Zlatých stránkach alebo v hoteloch. Sú lacnejšie ako Black Cabs.

Cestovanie taxíkom nie je práve lacné, ale je ve?mi pohodlné. Ceny sú vyššie po polnoci a cez víkend, vodi?om sa zvykne dáva? prepitné okolo 10% z ceny.

 

Automobilová

Británia má vynikajúcu sie? ciest a dia?nic. Cesty sú ve?mi kvalitné a dobre zna?ené. Za používanie dia?nic sa neplatí (okrem jedného úseku z Londýna do Hook Moor. Naj?ažšie je zvyknú? si na šoférovanie v?avo, britskí vodi?i sú však na rozdiel od mnohých iných zdvorilí a jazdia bezpe?ne. Najvyššia povolená rýchlos? je v obciach 30 mph (asi 48 km/h), mimo obce 60 mph (asi 95 km/h) a na dia?nici 70 mph (asi 113 km/h). Povolená hranica alkoholu je 0,8 promile.

S parkovaním v Londýne je to ?ažké, okrem toho, že je drahé, ?asto nemusíte nájs? miesto. Jedna žltá ?iara na kraji vozovky znamená zákaz parkovania po?as d?a, dve ?iary znamenajú zákaz parkovania vôbec. ?o sa týka cien benzínu, pohybujú sa okolo 90 pencí za liter. Pozor na dopravné priestupky, pokuty môžu by? až £ 300.

Ak budete ma? akéko?vek problémy, kontaktujte Automobilovú asociáciu na ?ísle 0800 887766 alebo Národnú havarijnú službu na ?ísle 0800 400600.

Poži?ovne automobilov nájdete vo všetkých vä?ších mestách i na letiskách. Na prenajatie auta potrebujete kreditnú kartu alebo dostatok pe?azí v hotovosti, pretože sa zvykne plati? vopred. Najznámejšími poži?ov?ami sú Avis, Hertz, Europcar ?i Budget.


Live Chat


Načítavam príspevky.

Zobraziť chat
Úvodná stránka Mapa stránok Vytlačiť stránku Copyright © 2006 Soyamedia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Ste 610259 návštevník od 1.10.2006.